Hemen Başvur

PayPad Çözümleri Hizmet Sözleşmesi

/PayPad Çözümleri Hizmet Sözleşmesi
PayPad Çözümleri Hizmet Sözleşmesi2020-01-08T09:58:37+03:00
 1. TARAFLAR

     Mobilkasa Teknoloji Anonim Şirketi

İzzet Paşa Mah. Yeni Yol Cad. NO:3/336

Şişli / İSTANBUL

KAGITHANE VD/3820224812

(Bundan bçyle “PayPad” veya “Şirket” olarak anılacaktır.)

 

Müşteri Adı       :                   [.]        

Adres               :                   [.]

Vergi Dairesi     :                   [.]

Vergi No            :                   [.]

 

(Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.)

 

Bundan böyle Müşteri ve PayPad tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Taraflar, aşağıdaki şartlarda tam bir mutabakata vararak işbu sözleşmeyi [.] tarihinde tanzim, imza ve teati etmişlerdir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • Sözleşme’nin konusu PayPad Sistemleri’nin (1.2. madde bkz.) işbu Sözleşme’de belirlenen kapsamda Müşteri’ye teminidir.
  • PayPad, PayPad Platformu’nu (EK-1 bkz.), işbu Sözleşme kapsamında belirilen sınırlar dahilinde Müşteri’ye doğrudan kendisi sağlayacaktır. PayPad Platformu dışındaki unsurlar bakımından ise PayPad’in gerekli görmesi durumunda, üçüncü taraf iş ortakları (“İş Ortakları”) ile birlikte, ilgili destekler PayPad’in insiyatifinde olmak üzere Müşteri’ye sağlayacaktır. PayPad Platformu ve İş Ortakları, birlikte Müşteri’nin mağazaiçi sistem ve iş akışını en verimli şekilde tesis edebilmesini mümkün kılmak için ihtiyaç duyulacak altyapı sistemlerini (“PayPad Sistemleri”) teşkil eder.
  • Sözleşme kapsamında Müşteri’ye temin edilecek PayPad Sistemleri temel olarak; (i) PayPad Platformu ve (ii) Üçüncü Taraf Unsurları olmak üzere iki unsurdan oluşur.
  • Taraflar, aşağıdaki koşul ve şartlar dahilinde olmak kaydıyla, PayPad tarafından Müşteri’ye PayPad Sistemleri’nin ve gerektiğinde bunlar için ihtiyaç duyulabilecek, yardım masası hizmetleri –sorun ve istekleri karşılayan merkezi iletişim noktası– yerinde destek hizmetleri –sorun, hata ve arızlara müdahale edilmesi– donanım bakım hizmetleri, sistemlerin kuruluş, taşıma ve ekleme ve değişiklik hizmetleri ve benzeri ek hizmetlerin (“Ek Hizmetler”) belirli ücretler karşılığında (“PayPad Sistemleri Ücretleri”) sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır.

 

 1. PAYPAD’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Müşteri’nin, işbu Sözleşme’nin imza tarihinde yahut en az 30 (otuz) gün öncesinde, Paypad’e yazılı olarak bildirim yapması şartı ile talep ettiği PayPad Sistemleri’nden ve ihtiyaç duyulabilecek Ek Hizmetler’den kullanıma sunulması mümkün olanları Müşteri’nin kullanımına hazır edecektir.
  • PayPad, ücretleri içeren ürün ve hizmet faturasının PayPad tarafından tahsil edilmiş olması şartıyla, PayPad Sistemleri’ni, Sözleşme’nin imza tarihini müteakip, Müşteri ile mutabık kalınan süre içerisinde, Müşteri ile mutabık kalınan adrese teslim edilecektir.
  • PayPad, PayPad Platformu’nun arıza veya bakım gereksinimi hallerinde Ek Hizmetler kapsamında, Müşteri’den gelen talepler doğrultusunda kendi insiyatifinde olarak gerekli gördüğü hizmetleri sunabilecektir.
  • PayPad, PayPad Sistemleri’nin herhangi bir bileşeninin kesintisiz veya hatasız çalışması için gereken çalışmaları gerçekleştireceğini ve önlemleri alacağını veya Şirket’in bir hata olması durumunda tüm hataları gidermek için çalışacağını garanti eder. Bu garantiler, PayPad tarafından sunulan münhasır garantilerdir ve tatmin edici kaliteye, ticariliğe, hak ihlali yapılmayacağına ve belirli bir amaca uygunluğa dair zımni garantilerin veya koşullar dahil olmak üzere diğer tüm garantilerin yerine geçer.
  • Önceki madde hükmü saklı kalmak kaydıyla PayPad, PayPad Sistemleri’nde meydana gelebilecek hata ve arızaların Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde giderilmesi amacıyla yerinde hizmetleri kapsayacak şekilde Ek Hizmetler sunabilecektır.
  • PayPad’in İş Ortakları nedeniyle meydana gelebilecek hata ve arızlarda, ilgili üçüncü taraf tüzel veya gerçek kişiler Müşteri ile doğrudan ilişki ve iletişime girerek ilgili sorunun giderilmesini temin edebilecektir.

 

Sözleşme taraflar arasında hiçbir şekilde bir ortaklık veya acentalık benzeri ilişki tesis etmemektedir.

 • PayPad, kurulumun gerçekleştirilmesinin akabinde, Müşteri’ye 2 saat sürecek standard bir eğitim verecektir.

 

 1. MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Müşteri, ancak Sözleşme’nin imza tarihinde yahut imza tarihinden en az 30 (otuz) gün önce bildirimde bulunmak şartıyla talep ettiği PayPad Sistemleri’nin ve Ek Hizmetleri’n kendisine sağlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Karışıklığa mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Müşteri’ye sağlanacak PayPad Sistemleri’nin ve Ek Hizmetleri’nin sağlanıp sağlanamayacağı hususunda son karar PayPad’e ait olup sağlanamaması durumunda bu durumu talebin kendisine iletilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Müşteri’ye bildirecektir.
  • Müşteri, PayPad’in İş Ortakları nedeniyle meydana gelebilecek hata ve arızlarda, ilgili üçüncü taraf tüzel veya gerçek kişiler ile iletişime geçeceğini işbu Sözleşme ile bildiğini, İş Ortakları nedeniyle meydana gelebilecek hata ve arızalardan kaynaklı olarak PayPad’e karşı hiç bir hak ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahüt etmektedir.
  • Müşteri, PayPad Platformu’na ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkını korumak için tüm tedbirleri alacağını ve PayPad Platformu’na zarar getirici her türlü davranıştan kaçınacağını, özellikle PayPad Platformu’na ilişkin fikri mülkiyet unsurlarını yazılım tersine mühendislik veya başkaca bir yolla ayrıştırmak suretiyle PayPad Platformu’na rakip olabilecek herhangi bir faaliyet yürütmeyeğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri, kendisinin iş ortakları, resmi kurum yahut kuruluşlarda dahil olmak üzere 3. Kişilerden gelen PayPad Platformu’na ait bir şikâyet veya yasal talebin kendisine ulaşması halinde bunu derhal PayPad’e bildirecektir. İlgili şikayet yahut yasal bildirimin Müşteri’ye ulaşmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde PayPad’e bildirilmemesi durumunda ilgili bildirimden PayPad aleyhine doğacak her türlü maddi manevi zarardan Müşteri bizzat kendisi sorumlu olacaktır.
  • Müşteri, PayPad Platformu bileşenleri üzerinde bulunan markalar, amblemler, logolar, mühürler ve benzeri orijinal halinde bulunan işaret ve aparatlara kesinlikle PayPad’nin yazılı izni olmaksızın müdahalede bulunmayacağını kabul, beyan ve taaahüt etmektedir. Ayrıca aynı donanım üzerinde kullanacağı başka yazılımları, işletim sistemi değişikliği gibi Sözleşme’nin konusu yazılımları etkileme olasılığı bulunan değişiklikleri önceden PayPad’e yazılı olarak bildirmek ve PayPad’in onayını almakla yükümlüdür. Onay alınmaksızın yapılan değişiklikler sonucu doğacak zararlardan ve yazılım bozulmalarından Müşteri kendisi sorumlu olacaktır. Bu işlemler sonucu PayPad’in Ek Hizmetler dahilinde dahi destek veremeyeceği bir durum ortaya çıkarsa PayPad’in tek taraflı fesih hakkı saklı kalacaktır.
  • Müşteri, 3. Kişiler ile akdettiği sözleşmelerden kaynaklı taleplerinde işbu Sözleşme’den kaynaklı olsa da aykırı taleplerde bulunmayacaktır. Bulunması durumunda PayPad’in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarardan sorumlu olacaktır.
  • Müşteri, Sözleşme’nin süresinin dolmuş olmasına rağmen Taraflarca hiç yenilenmemiş olması veya Sözleşme’nin başkaca bir sebeple ilk sözleşme dönemi içerisinde feshedilmiş olması halinde, ilgili cihaz ve stokların Sözleşme’nin bütünlüğü dahilinde (bundle) olarak tedarik edilmiş olması sebebiyle, en geç fesih tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde PayPad’e geri gönderileceğini peşinen kabul, beyan ve taaahüt etmektedir.
  • PayPad Platformu’nun çalışması için PayPad Platformu içinde sağlanan her türlü yazılım üzerinde, Müşteri lehine bir sınırlı lisans hakkı sağlanmaktadır. Bu lisans hakkı, kullanım yeri, kullanım amacı ve Sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. Kullanım yeri yalnızca Müşteri’nin PayPad ile yazılı olarak anlaştığı mağazalar, kullanım amacı Müşteri’nin faaliyetleri kapsamında ilgili mağazalarda yürütülecek perakende satış işleridir. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına tekrar belirtmek gerekir ki, PayPad Platformu’na ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran PayPad’e ait olmaya devam edecek olup PayPad lisans hakkına konu parakende satış işlerini 3. kişiler ile arasındaki lisans hakkına konu edebilecektir.
  • Müşteri, kendi sisteminde kullandığı diğer yazılımların da lisanslı olduğunu ve yazılımın gerektirdiği Teknik dökümantasyonda yazılı asgari donanım ve işletim sisteminin bulunduğunu kabul, beyan ve taaahüt etmektedir.
  • Müşteri, Sözleşme kapsamındaki yazılımların ve elde ettikleri verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
  • Müşteri PayPad Sistemleri’nin güvenliğini sağlamak için PayPad Sistemleri’ni kullandığı sistemlerde uygun ve güncellenmiş anti virus programı kullanmak zorundadır. Müşteri gerekli yedeklemeyi uygun şekilde gerçekleştirmek zorundadır. PayPad’in bu konuda bir denetim yükümlülüğü yoktur.
  • Müşteri’nin yazılımlar ile ilgili olarak kendi istihdamında olan personeline eğitim talebi olursa güncel fiyat listesi üzerinden ayrıca faturalandırılır.
  • Müşteri, PayPad personelinin Sözleşme kapsamındaki hizmetleri verebilmesi için serbestçe bilgi işlem sistemine erişimine imkan tanıyacak olup ilgili erişimin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan şifre, izin ve/veya yetkiyi verecektir.

 

 1. ÜCRETLENDİRME
  • Müşteri, PayPad Sistemleri Ücretleri’ni Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. PayPad Sistemleri Ücretleri, EK-2 ‘de belirtilmiş olup, şube kurulumu yapıldıkça faturalandırılacak ve peşin olarak aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına Amerikan Doları (USD) olarak ödenecektir.

 

Banka Adı : Türkiye Ekonomi Bankası

Şube         : Ortaklar Cad. Şub.

Hesap No  :TR82 0003 2000 0000 0047 5171 93 .

 

 • Şubelerin aylık ödeyeceği rakamlar, Müşteri’ye 1 (bir)’er aylık dönemlerde PayPad’in belirleyeceği zaman aralığında fatura edilecek ve fatura kesilmesine istinaden peşin olarak tahsil edilecektir.  Fiyatlara KDV dahil değildir.
 • İlk kurulum sonrası PayPad Sistemleri Ücretleri, her bir ücret kalemine ilişkin Şirket tarafından Müşteri’ye kesilecek fatura tarihinden itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde yukarıda bilgileri yer alan PayPad’in banka hesabına Amerikan Doları (USD) veya Turk Lirası karşılığı olarak ödenecektir.
 • Sözleşme kapsamı dışında kalan ve Müşteri tarafından PayPad’den talep edilebilecek her türlü başkaca hizmet, yeni özellik ilave edilmesi talepleri ve benzeri ek mesai harcanmasını gerektirecek durumlar PayPad Sistemleri Ücretleri’ne dahil olmayıp PayPad tarafından ayrıca tekliflendirilecek olup Müşteri’nin teklifi kabul etmesi durumunda ayrıca faturalandırılacaktır.
 • Müşteri, vadesi geçen ödemeler için kanuni ticari temerrüt faizi uygulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  • Müşteri, kendisine işbu Sözleşme ile verilen yazılımları işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde, PayPad’in kullanım için özgülediği mahalde ve/veya belirlenen sistem üzerinde çalıştırmak, saklamak, iletmek ve/veya işletmekle yükümlüdür. Müşteri, kendisi dışında 3. kişilere herhangi bir surette işbu Sözleşme ile tanınan hakları ve yazılımları kullandıramaz, paylaşamaz ve bunu engellemek için gerekeni yapar.
  • PayPad, Müşteri’ye, PayPay yazarkasa ve satış otomasyon yazılımını kullanım hakkını vermektedir. Lisans koşullarının yerine getirilmesinden ise Müşteri sorumlu olacaktır.
  • PayPad, işbu Sözleşme’ye konu yazılım ve hizmetler ile ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca sahip olduğu tüm mülkiyet, telif hakkı ve fikri mülkiyetten doğan sair hakları saklı tutar. Müşteri, işbu Sözleşme’de belirtilenler dışında ilgili yazılımlara ilişkin olarak açıkça veya zımnen herhangi bir hak iktisap etmeyecektir.
  • Müşteri, işbu Sözleşme ile PayPad’in kendisine tanıyacağı yazılımları (“Yazılımlar”) herhangi bir şekilde geri dönüşüm metoduyla çözümleyemez, ayrıştıramaz, yeni derleme veya uyarlama yapamaz ve tercüme edemez. Yazılımlar üzerindeki değişiklikler yahut birleştirmeler münhasıran PayPad’e ait olacaktır. Aynı hükümler Müşteri’nin sadece kendi sisteminde kullanmak ve kaydıyla arşivlemek ve/veya yedeklemek amacı ile kopyalaması durumunda da bu kopyalara uygulanacaktır.
  • Müşteri, Yazılımlar’ını kiralama veya üçüncü şahısların eğitim amaçları için kullanamaz.

 

 1. CEZAİ ŞART

Müşteri, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde ihlalin (i) süresi/tarihi belirli bir yükümlülüğe ilişkin olması halinde anılan tarihten; (ii) aksi halde PayPad’in bu yönde yapacağı bildirimi Müşteri’nin tebliğ aldığı tarihten başlamak üzere, 15 (onbeş) gün içerisinde [●] Türk Lirası tutarındaki cezai şartı; kusurun ispatı, mahkeme kararı veya benzeri herhangi bir koşula tabi olmaksızın, nakden ve defaten gayrikabili rücu ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ayrıca söz konusu ceza tutarının ödenmesinin, işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklere ilave (ifaya eklenen cezai şart) olduğunu ve fesih halinde de ödenebilir olduğunu kabul eder. Müşteri, ayrıca cezai şart miktarının adil ve gerçekçi olduğunu da kabul eder.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Sözleşme, imza tarihinden itibaren 60 (altmış) ay süreli olarak akdedilmiştir. Sözleşme süresinin bitiminden önce en geç 45 (kırkbeş) gün önceden aksi bildirilmemiş ise, Sözleşme’nin ekleri ve ücretlendirmeye ilişkin tüm şartları, ilgili yenileme tarihi itibariyle geçerli olan, değişmiş olabilecek koşullar da göz önünde bulundurularak (özellikle yeni sistem ve cihazlar yahut hizmetler söz konusu ise) taraflar arasında yazılı karara bağlanmak suretiyle 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılacaktır.

 • Sözleşmenin 60 (altmış) aylık süresi dolmadan harhangi bir tarihte müşteri veya PayPad tarafından iptal edilmesi durumunda ilk kurulum aşamasında ücretsiz verilen tüm donanım bedelleri ile yazılım ve destek konularında o güne kadar yapılan tüm indirimler hesaplanarak Müşteri tarafından PayPad’a geri ödenecektir.
 • Müşteri, (I) ücretler başlığında belirlenen hizmet bedelini yahut Ek Hizmetler’e ilişkin bedeli ödemekte kısmen yahut tamamen gecikirse, (ii) acze düşer, konkordato ilan ederse ve (iii)kendisine sağlanan fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse PayPad hiç bir bildirime gerek kalmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshedebilecektir.
 • Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davranması durumunda PayPad, ilgili aykırılığı Müşteri’ye bildirerek düzeltmesi için 15 (onbeş) gün süre vermek ve aykırılığın bu 15 (onbeş) gün içerisinde giderilmemesi şartlarıyla işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir veya tamamen kendi takdirinde olmak üzere Sözleşme kapsamında sağladığı tüm hizmetleri ilgili aykırılık giderilene dek durdururabilir ve askıya alabilir (“Hizmetin Durdurulması”). Şu kadar ki, bu madde hükmünce gerçekleşecek olası feshin tarihi itibariyle, PayPad lehine muaccel olmuş her türlü meblağ, Müşteri tarafından Sözleşme hükümlerince ödenecektir. PayPad’in böyle bir fesih halinde ilgili aykırılık sebebiyle doğrudan ve dolaylı olarak uğramış olduğu zararlara ilişkin tüm talep hakları saklı olacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki aykırı davranışları sebebiyle, Sözleşme’nin 5. maddesi uyarınca cezai şart olarak belirlenen tutarı PayPad’in tek talebinde ve derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Önceki madde uyarınca gerçekleşebilecek olası bir Hizmetin Durdurulması halinde, ilgili aykırılığın giderilmesine ilişkin yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yeniden PayPad tarafından ifaya başlanması için bir aya tekabül eden ve detayı Sözleşme’nin ekinde belirtilen PayPad Platformu’na ilişkin lisans bedeli, Müşteri tarafından PayPad’e cezai şart olarak derhal ve hizmetin yeniden başlamasının bir önşartı olarak ödenir.
 • Sözleşme herhangi bir sebepten dolayı feshedildiği durumda ilgili Sözleşme dönemine ilişkin olarak peşin tahsil edilmiş PayPad Platformu’na ilişkin lisans ve diğer bedeller geri ödenmeyecektir.

 

 1. VERİ GÜVENLİĞİ VE SAHİPLİĞİ
  • Taraflar, ilgili mevzuat uyarınca alışveriş yapan gerçek kişilerin (“Üyeler”) veri güvenliğinden, kanuna uygun olarak talep edilmesi, saklanması, paylaşılması, iletişim için kullanılması ve korunmasından sorumludur.
  • Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak alışveriş yapan Üyelerin, mevzuatın izin verdiği en geniş biçimde üçüncü kişilerle paylaşımına ve işlenmesine uygun rızalarını aldıktan sonra tüm kişisel verilerini ve işlem bilgilerini güvenliği yüksek standartlarda korunan ortak veri ambarında saklayacaktır. Saklanan bu verilerin tamamı, PayPad ile de hukuka uygun şekilde, ilgili verilerin üzerinde geri dönülmez bir kullanım ve sahiplik hakkı tanımak suretiyle paylaşılacaktır. Üyeler’in açık rızaları, Müşteri tarafından kişisel verilerinin PayPad’in dilediği gibi kullanabileceği ve işleyebileceği ve yurtiçi veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşabileceği biçimde alınacaktır. Müşteri’nin 3. Kişilerden topladığı kişisel verilere ilişkin olarak sorumluluk kesinlikle Müşteri’de olup PayPad’in kesinlikle bir veri sorumlusu sıfatı olmayacaktır.
  • İşbu Sözleşme’nin sona ermesi sonrasında, Üyeler’in PayPad ile gerçekleştirdikleri alışveriş bilgileri, işlem kayıtları (Ad, Soyad, Cep Telefonu, E-posta, Kredi kartı numarasının ilk altı ve son dört hanesi) dahil her türlü uygulanabilir kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir süre kadar, uyuşmazlık olması halinde ilgili banka, Gelir İdaresi Başkanlığı veyahut yetkili mahkemelerle paylaşılmak amacıyla, PayPad’de tutulmaya devam edecektir. Müşteri bu hususa ilişkin Üyeler’e gerekli bilgilendirmeyi yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri, PayPad Sistemleri’ni kullanarak elde ettiği ve işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun süreçler işleteceğini ve kanuna tam uyumlu olarak faaliyetlerini yürüteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. TEBLİGAT

Taraflar yukarıda yer alan adresleri, kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri olarak kabul ettiklerini; işbu adreslere yapılacak tebligatları ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan kabul ve taahhüt etmektedirler. Taraflar ayrıca, ikametgâh adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde karşı tarafa bildirmeyi; aksi takdirde eski adreslere yapılacak tebligatları, ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Müşteri, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini PayPad’in yazılı onayı olmadıkça gerçek ya da tüzel kişilere, kurum ya da kuruluşlara (üçüncü kişilere) devir ve/veya temlik edemez.

 

 1. GİZLİLİK
  • İşbu Sözleşme gereğince Tarafların birbirlerinden temin ettiği iş planları, araştırmalar, stratejiler, mali bilgiler, teknik özellikler, prosedürler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kamu bilgisi dahilinde olmayan her türlü bilgi Gizli Bilgi’yi (“Gizli Bilgi”) ifade etmektedir.
  • Taraflar, her türlü Gizli Bilgi’yi gizli tutmayı ve bu bilgileri yalnızca işbu Sözleşme’nin amaçları için kullanmayı karşılıklı olarak taahhüt etmektedirler.
  • Kamuya mal olmuş ve alenileşmiş bilgiler, verilmiş olan bir mahkeme kararına istinaden edilen bilgiler ve idari merci tarafından verilen bir emir gereğince açıklanması gereken bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • Resmi merciler tarafından talep edilip, açıklanması zorunlu olan Gizli Bilgiler’in ifşa edilmesi, işbu Sözleşme’nin hükümlerini ihlal etmez, ancak Gizli Bilgi’nin talep edilen kısmından fazlasını Taraflar hiçbir şekilde açıklamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Ek olarak, açıklama yapmaya icbar edildiği takdirde, Taraflar, söz konusu hususu derhal birbirlerine bildireceklerdir. Bu yükümlülük Sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacaktır.

 

 1. MÜCBİR SEBEP
  • Bu Sözleşme’de Taraflara borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, yurtiçinde veya ürünün temin edileceği ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekte ise, ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilecektir.
  • Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Taraflar, taahhütlerini önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler tamamlanıncaya kadar devam ettirir. Bu sürecin sonunda söz konusu mücbir sebep hâlen ortadan kalkmamışsa, Taraflar’dan birinin yazılı bildirimiyle sözleşme derhâl ileriye yönelik olarak fesholunur.

 

 1. UYUŞMAZLIK HALİ

İşbu Sözleşme ile ilgili karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklar ilk önce Taraflar arasında dostane görüşmeler yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. Bu yolla çözülememesi durumunda, Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanmasından, icrasından veya bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla tek hakemli olacak şekilde, uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanmak suretiyle, tahkim yeri İstanbul olarak çözümlenecektir.

 

 1. HARÇLAR VE MASRAFLAR

Bu sözleşmeden doğacak damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

 

 1. AYRILABİLİRLİK

Bununla birlikte Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

2 nüsha ve 15 maddeden ibaret işbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı anlaşması ile imza altına alınmıştır.  Sözleşme aslı PayPad nezdinde muhafaza edilecek olup, aslına uygun bir fotokopisi Müşyeri’ye verilecektir.

 

                        [İmza Bloğu Takip Etmektedir.] 

 

PAYPAD

adına

MÜŞTERİ

adına

[.][.]
  

 

 

EK – 1

 PAYPAD PLATFORMU

PayPad POS Donanım / Ana Terminal: Müşteri mağaza içinde satış ve stok yönetimi yapabilmesi için gerekli yazılım ve donanım bileşenlerini içerir.

  

EK – 2

PAYPAD SİSTEMLERİ ÜCRETLERİ

  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

EK HİZMETLERHer türlü ekstra kurulum, eğitim ve yerinde destek hizmet bedeli 125 $/gün olarak fatura edilecektir. Ek hizmetler için gelecek olan personelin her türlü ulaşım, konaklama ve yeme içme masrafları müşteriye aittir. Herhangi bir sebep ile bu koşullar sağlanamaz ise ve/veya sağlanan koşullar elverişsiz ise günlük konaklama için minimum 100 Euro+KDV, yeme içime için minimum 30 Euro+KDV, yol giderleri ise gider belgesi tutarında müşteriye fatura edilir. Ulaşım İstanbul dışındaki iller için ilgili zaman aralığındaki en uygun tarifeli uçak seferleri ile yapılır.

 

 

EK – 3

STANDART BAKIM, DESTEK ve EĞİTİM HİZMETİ

PayPad, Müşterinin isteği üzerine bilgisayar, çevre elemanları, donanım ve yazılım ürünlerinin kullanımı, eğitimi ve olası sorunları gidermek üzere uzaktan destek hizmet verecektir. PayPad platformunun yaşanan teknik problemden dolayı hizmet verememesi ve problemin kaynağının PayPad platformu olduğu durumlarda teknik personelin insiyatifi dahilinde yerinde destek hizmeti verilebilir. Bunun dışında müşteri tarafından talep edilen yerinde destek hizmetleri ekstra ücretlendirilir.

 

 1. PayPad için ürünün sorunsuz şekilde kullanımının sağlanması amaçlı bakım hizmetinin verilmesi, mevzuat değişikliği nedeniyle yapılacak değişikliklerin uyarlanması ve yazılımın güncellenmesi konularını kapsar.
 2. Müşteri bilgisayar ve çevre elemanları en çok etkileyen bilgisayar virüsüne karşı azami dikkati gösterecek ve PayPad kontrolü dışında her türlü program ve oyun programlarını oluşturduğu virüsten kendi sorumlu olacaktır. PayPad gerekli düzeltme ve bakımları yapacak ve Müşteri’yi bu konuda bilinçlendirecek ancak bu tür programların kullanımı süreklilik kazandığı takdirde bu durum PayPad’ e sözleşmenin fesih hakkı verilecektir.
 3. Müşteri yazılım ve donanım ürünleri üzerinde PayPad in de bilgisi dışında değişiklik ve düzenleme yaparsa doğabilecek sorunların sorumluluğu Müşteri’ye aittir.
 4. Yazılım ürünleri PayPad elemanları veya Müşteri’nin görevlendirdiği adı bu sözleşmede yazılı eleman dışında başka her hangi biri tarafından kullanılması sonucu oluşabilecek bilgi kaybı silme ve bozulma gibi sorunlar için yapılan gerekli düzenlemeler ayrıca ücretlendirilecektir. Müşteri bu sözleşmede belirtilen yazılım ve donanım ürünleri dışında her hangi bir yazılım ve donanım ürünü için hizmet istediğinde ayrıca bir hizmet anlaşması yapılacak veya bu sözleşme yenilenecektir.
 5. PayPad bu sözleşme ile mesai saatleri içinde ve dışında servis ve hizmet vermeyi taahhüt eder. Müşteri tarafından PayPad e çağrı yaptıktan sonra en geç yirmi dört saat içinde (şehir içi) yanıt verecektir.
 6. Telefon ile görüşmenin yeterli gelmediği noktalarda destek personelinin kendi insiyatifi ile bağlantı yapılmasını uygun görmesi halinde uzaktan müşteri bilgisayarına bağlanmak koşulu ile müşteriyi yönlendirmesi ya da sorunu tespit etmesini kapsar.
 7. Cihazların teknik servis işlemleri için ilgili üreticilerin prosedürleri geçerlidir.
 8. Donanım destek hizmetinde arızalı ürün tamir süresince konsinye ürün temin edilecektir.
 9. Kasayı kullanacak olan kişilere 1 (bir) günlük eğitim bedeli teklife dahildir. Daha sonra talep edilecek eğitim günlük ücretlendirilir.